Athos Cesarini

Athos Cesarini sings Otello: Vieni, l'aula deserta, with Gino Sarri and Antonio Manca Serra
I would like to thank Robert Schlesinger for the recording.


Back to Index