Pyotr Malyutenko

Pyotr Malyutenko sings Mayskaja noch: Hey! Khlopsie!

Pyotr Malyutenko sings Mayskaja noch: Spi, moya krasavitsa (Sleep, my beauty)
May night
with  Maria Maksakova, Sergei Krasovskiy,  Elizabeta Antonova, Georgiy Abramov, 
Sergey Streltsov,  Daniil Demyanov, Elizabeta Shumskaya , Zara Dolukhanova, 
G. Pavlova, L. Khananina

Chorus and Orchestra of Moscow Radio.
Conductor: Nikolai Golovanov
Recorded 1946 

Back to Index