Henri Thomas

Henri Thomas sings Mignon: Elle ne croyait
In RA Format
Henri Thomas was the brother of Thomas Salignac.
I wish to thanks Richard J. Venezia for the recording.

Back to Index