Thanos Petrakis

Picture of Thanos Petrakis


Thanos Petrakis singsOtello: Dio mi potevi
In RA Format
I wish to thank Stathis Arfanis for the picture.

Back to Index